...
Przejdź do treści

Pasjans na lekcji

Uwielbiam zajęcia indywidualne. Choć nie zawsze tak było. Zazwyczaj wszystkie ćwiczenia podczas lekcji wymagały obecności drugiej osoby, w tym przypadku nauczyciela. Zadania mające na celu rozwój komunikacji zazwyczaj polegały na “przeprowadzaniu wywiadów” z nauczycielem, lub odpytywaniu ucznia ze słówek w dowolnej formie. Problemem był fakt obecności nauczyciela w celu weryfikacji poprawności wykonania ćwiczenia. Jednak zawsze pragnęłam, by uczeń wychodząc z mojej lekcji zabierał ze sobą nie tylko nowe umiejętności, ale przede wszystkim konkretne narzędzia do samodzielnej nauki.

I love individual lessons. Although it wasn’t always the case. Usually all of exercises require presence of second person. In case of individual lesson it is always the teacher. Doing interview with a teacher or asking new words in different ways have one goal: develop communication skills. The problem is that the teacher’s presence is required to check the correctness of doing exercise. I have always wanted my students to take new skills with them and particular tools to self study.

Takim narzędziem jest pasjans. Gra, która podbiła serca moich uczniów. Zalet tej gry jest wiele. Przede wszystkim jest prosta w zrozumieniu zasad, łatwa w wykonaniu – “na prętce”, a przede wszystkim jest narzędziem do samodzielnej nauki.

One of these tools is patience. This game has won hearts of my students. There are a lot of advantages of this game. Essentially it’s easy to understand, easy to do hastily and is a great tool to self study.

Gra: Pasjans/Patience:

  1. Pomyśl życzenie (Make a wish)
  2. odłóż dwie karty na bok (powinny zostać zakryte, nie wolno do nich zaglądać!) – Put two card on the side (Don’t spy!)
  3. wykładaj pozostałe karty starając się utworzyć pary wyrazów – Set out cards and try to make couples from this cards.
  4. po prawej stronie kładź wyrazy angielskie, po lewej ich polski odpowiednik (on the right put english words, on the left put their translation)
  5. Kiedy karty zostaną wyłożone, wśród nich zostaną dwie luki. Wypełnij je wcześniej odłożonymi kartami. Karty odwróć, kiedy już będą leżały na swoich miejscach. (In the end, When there are two gaps, put there those two cards which were left on the side)
  6. Jeśli karty tworzą pary twoje marzenie się spełni! (Now, flip two cards. If there are couples, your wish will come true!)

Have fun!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.