...
Przejdź do treści

Praca z dyslektykiem – nauka nowych słów

Aby powiedzieć, że uczeń umie nowe słówka wymagam on niego umiejętności przetłumaczenia ich na język polski, z polskiego na angielski, odczytania na głos oraz zapisania ze słuchu. O ile te umiejętności przychodzą w sposób naturalny większości uczniom, osoby z dysleksją, każdą z tych umiejętności będą musiały przećwiczyć indywidualnie. 

Every student should translate english words into polish and conversely, read aloud new words and write them correctly down. If average students have skills to do that without any effort, students with dyslexia will have to practice this skills individually. 

Należy zakasać rękawy i do dzieła! Pamiętajcie, że osoby z dysleksją widzą obrazami, dlatego tak ważne jest, by osoba ucząca wyobraźnię miała i dość często w pracy z dyslektykiem jej używała. Każda aktywność jest ważna, żadnej nie powinno się zaniedbać. Oddziaływanie zmysłowe jest bardzo istotne, dlatego dbam o tych kilka aspektów:

 • by moi uczniowie mieli przejrzyste i rzetelne notatki, do których będą mogli wrócić w każdej chwili
 • by wykonywać z nimi zadania, które przybliżą ich do rozumienia kontekstu
 • by zaangażować przynajmniej 3 zmysły
 • by nie siedzieć w jednym miejscu przez całą lekcję

You should roll up your sleeves! Remember people with dyslexia can see pictures mainly, that’s why teachers who work with dyslexia children should use their imagination. Every activity is very important, so can’t forget about anything. Sensual influence is very crucial that’s why I care about these: 1. my student always have got clear and good notes, 2.every time I do tasks which make him/her close to understand text, 3. engage not less then 3 senses , 4. doesn’t sit at the table all lesson long.

Uwielbiam takie zadania. Na podłodze, w luźnej atmosferze i na wesoło.  Często siadam z młodszymi uczniami na podłodze, by mogli wykonać zadania w ruchu.  Na zdjęciu powyżej praca z tekstem. Na warsztat wzięliśmy kilka słów opisujących osobowość. Po tym jak już uczeń został zaznajomiony ze słowami, ich znaczeniem oraz prawidłową wymową, pracujemy nad zapamiętaniem ich pisowni. Jest to zadanie na czas, dzięki któremu uczeń uczy się działać pod jego presją.

 • Każdej karcie został przypisany numer od 1 do 6.
 • Uczeń rzuca kostką.
 • Kiedy wyrzuca na kostce na przykład cztery oczka, szuka karty z tym numerem i musi zapisać wyraz, który zawiera układ liter widoczny na danej karcie.
 • Po zapisaniu wyrazu odwraca kartę i do końca zabawy już z niej nie korzysta.
 • Rzuca kostką, aby trafić jak najszybciej na pozostałe numerki.
 • Gra kończy się, gdy wszystkie karty zostaną odwrócone, albo skończy się dany czas.
 • Należy sprawdzić prawidłowość zapisanych słów
 • Pochwalić!

I like exercises like this very much: on the floor, nice atmosphere and for fun. I often sit on the floor with my students to do some moving tasks. In the picture above we work with a text. Those few words describe personality. After my student had learnt new word, their meaning and correct pronunciation we tried to remember their writing. We work in time pressure. Every card has a number from 1 to 6. A student roll a dice. He/She chooses a card with the number on dice and tries to write down the word on the board with letters on the card. Then he/she reverse a card and don’t use it up tu the end. When the game is over, the teacher checks the words. 

Georgem rzucamy w trakcie nauki słówek. Dzieciaki uwielbiają, kiedy świnka chrumka 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.