...
Przejdź do treści

The human knot

Jestem wielkim zwolennikiem nauki w ruchu. W tym miejscu muszę jednak zaznaczyć, że nie mówię “nie” tradycyjnym metodom. Ruch powoduje w dzieciach radość – uwalnia hormony szczęścia. Jeśli do tego dołożymy zadanie – tak ostatnio popularny “challenge” – zabawa murowana. Fajne w tej zabawie jest to, że możemy wykonać ją w dużych grupach, w pomieszczeniu lub podczas zajęć na świeżym powietrzu. Szczególnie polecam tę zabawę do grup, które trzeba trochę “rozkręcić” – klasy 4-8.

I’m a big fan of learning in motion. But I have to say now that I don’t say “no” to traditional ways of learning. Motions cause happiness – make kids laugh. If you add “challenge” to this task, you’ll have a lot of fun during your lessons. It’s for huge groups, indoors or outdoors. Particularly, I recommend this play for groups, which are like a stone.

Zasady:

  • grający stają w kółku
  • uczniowie stojący po przeciwnych stronach podają sobie ręce
  • używając poleceń go under, go over muszą rozplątać węzeł tak, aby uczniowie w końcowym efekcie formowali koło
  • jeśli ktoś odezwie się w swoim rodzimym języku – omija go kolejka i nie wykonuje ruchu przez np. 2 minuty

Zabawa ta, zmusza do mówienia – pomaga w przełamaniu barier w mówieniu i pobudza umiejętność działania kooperacyjnego – przede wszystkim umiejętność pracy w zespole. Zabawa ta angażuje wszystkich uczniów: słabszych i mocniejszych. Może okazać się, że uczniowie, którzy niezbyt dobrze radzą sobie z testami w ławce, świetnie sprawdzą się właśnie podczas działań operacyjnych. Tą aktywnością pobudzicie ich umiejętności przestrzenne i zaczną lepiej radzić sobie z materiałem książkowym. Zresztą, kto nie potrzebuje trochę śmiechu, zabawy i powyginania się w różne strony w ciągu dnia?

There are a few rules: 1/make a circle 2/give a hand a person who is opposite 3/using instructions like go under, go over they have to unweave a knot 4/if someone says something in his/her native language, will lost a turn for 2 minutes

This game forces to speak and helps to break a language barrier. It wakes up competences like cooperation and ability to work in a team. This game involve all students. It can appear that students who are weak during their tests, they are so good in cooperation. This activity makes you and your student laugh, because you all need it during your day, even recreation and bend in different sides.

Pamiętajcie, każde dziecko jest chętne do zabawy! Nie trzymajcie dzieci w ławkach, z zamkniętymi buziami – to zabija kreatywność i nie daje szans na rozwój dzieciom, które mają potrzebę nauki w ruchu: kinestetykom, wzrokowcom, dyslektykom i innym. Do dzieła!

Remember! Every kid wants to have fun! Don’t force the kids to sit at the desks all lesson long. Sitting kills creativity and doesn’t let to develop kinesthetics’, visualisers’, dyslexics’ skills. Let’s roll!

Have fun!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.